O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001577396Zdravie a ozdravný programCavaliere a King Charles španiele sú vo všeobecnosti šťastné a zdravé plemeno psov. Avšak taktiež ako u iných psích plemien aj u nich sa stretávame s dispozíciou pre výskyt určitých chorôb.
SK CKCHS Klub odporúča všetkým chovateľom a majiteľom kavalierov nechať psy vyšetriť na niektoré dedičné choroby. V prípade keď je jedinec používaný v chove, je nutné postupovať podľa Ozdravného programu SK CKCHS klubu platného od 23.3.2024 s prechodným obdobím do 31.12.2024 Testy a vyšetrenia je potrebné absolvovať u veterinárov a v laboratóriach, ktorí majú platné certifikáty k týmto vyšetreniam, prípadne sú schválení klubom. Každý zodpovedný chovateľ sa samozrejme snaží starať o zdravie svojich zverencov a čo najviac vylúčiť možné zdravotné problémy.

S akými zdravotnými problémami sa u našich dvoch plemien najviac stretávame a aké zdravotné vyšetrenia odporúčame absolvovať?
Ktoré zdravotné vyšetrenia sú povinné pred uchovnením-bonitáciou alebo pred párením?


Srdce - ochorenie mitrálnej chlopne - /MVD/
(zoznam špecialistov kardiológov na SK + certifikát)

*****
Odporúčané vyšetrenie 1x ročne od 1 roku veku (minimálne posluch)

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie srdca: Pred bonitáciou vyšetrenie posluchom, vyšetrenie Dopplerom vo veku 24 mesiacov a v 4. a 6. rokoch veku, ak je používaný v chove. Využitie tzv. semafora po vzore UK ako odporučenie pre chov. Použiť tlačivo v jazykoch SK a EN.vyšetrenie minimálne 1x za život po 1 roku veku

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie patelly: v chove nemožno použiť psov s horším výsledkom ako 2/2
Vyšetrenie treba absolvovať pred prvým párením, avšak nie skôr ako v 12. mesiaci. Jedinec 2/2 sa môže páriť iba s jedincom 0/0. Jedinec 2/2 musí vo všetkých ostatných vyšetreniach dosahovať výborné výsledky.


Dedičné očné vady - /DOV/

*****
vyšetrenie minimálne 1x za život po 1 roku veku

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie očí:
Oftalmologické vyšetrenie pred prvým párením, resp. aspoň raz za život. Použiť ECVO certifikát alebo certifikát klubom akceptovaného veterinárneho oftalmológa.vyšetrenie 1x za život

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie na EFS/CC/DE - treba absolvovať pred bonitáciou, pokiaľ jedinec nie je čistý po predkoch. Párenie prenášača je možné len s čistým jedincom.

odporúčaný MRI scan

Pri klinických prejavoch naznačujúcich CM a SM bude použitie v chove možné až po predložení výsledkov MRI scanu.  Rovnako doložiť povinný scan MRI už u chovných jedincov, ak sa klub dozvie alebo mu bude oznámené ochorenie u potomkov daného spojenia, inak pozastaviť vydávanie krycích listov. Jedinec s nálezom CM/SM bude môcť byť použitý v chove podľa schváleného breeding protokolu. Splnenie podmienok musí doložiť žiadateľ o krycí list.  


Dysplázia - DBK, DLK

*****
odporúčané vyšetrenie 1x za životOdporučenie: Chovateľ by mal ku kúpnej zmluve dať ako prílohu kópie zdravotných vyšetrení.
Platnosť od zverejnenia 23.3.2024 - Povinné zdravotné vyšetrenia pred uchovnením a použitím jedincov v chove , prechodné obdobie do 31.12.2024

Veterinárne kliniky

Zoznam odporúčaných veterinárnych kliník a veterinárov na Slovensku.
pozn: zoznam bude priebežne dopĺňaný

*****

SIBRA centrum – interná medicína, chirurgia, neurológia, rehabilitácie, CT, onkológia
MVDr. Fico Jozef, Na vrátkach 13, 841 01 Bratislava
tel: 02-64461794, 02-54419949, klinika@sibra.sk ;

NEUROVET
MVDr Paluš Viktor – neurológ
Bratislavská 2196/32 911 05 Trenčín
neurovet@neurovet.sk ; 421 948 726 096, https://neurovet.sk/

Zvieracia Klinika Pašek - chirurgia, kardiológia, oftalmológia, ortopédia
Orešianska 8881/1A , 917 01 Trnava
zvieraciaklinikatt@gmail.com ; 0905261932 ,0948388388; www.zkp.sk

EJMI Bojnice, s.r.o. chirurgia, kardiológia, oftalmológia, ortopédia
Školská 60, 972 01 Bojnice
vetprax@veterina-bojnice.sk ; 0905 721677; 046/5430623; https://www.veterina-bojnice.com/

FG Vet s.r.o.
- oftalmológia, kardiológia
Zavarská 11, 917 01 Trnava
Tel: 033/5501609 Pohotovostný mobil (len v čase pohotovosti): 0905 781 394;vetklinikatrnava@gmail.com ; http://www.svktt.sk/

Veterinárna ambulancia GAJAVET -
interná medicína, kardiológia, preventívna a urgentná medicína
MVDr.Katarína Garajová, MVDr.Tomáš Garaj, MVDr.Martin Kerak
Adresa: Halalovka 3, Trenčín 911 08
www.gajavet.sk ; tel: +421 910 878 727; Email: gajavet@gmail.com

Veterinárna ambulancia Veterinka

MVDr. Frey Tomáš
Sládkovičova 11 Pezinok Tel.: 0918 832 338; veterinkapk@gmail.com

MVDr. VETPOINT
MVDr. Valášek Pavol
Panónska cesta 16, 851 04 Bratislava
info@vetpoint.sk , 0948029674 ; 02/62411676; www.vetpoint.sk

Veterinárna nemocnica Dúbrava
MVDr. Ivan Karpjak, MVDr. Otto Orban
Bajkalská 28, 08001 Prešov
veterinadubrava@gmail.com ; 051/7715039; http://www.veterinarnanemocnicadubrava.sk/

Vet & Dent – dentálna medicína
Lišková Nora MVDr.
Tehelná 16, 831 03 Bratislava
info@vet-dent.sk ; 0944316223; www.vet-dent.sk

MVDr. Garaj Branislav Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď
sermon@centrum.sk ; 903649302

Veterinárna klinika Žilina, s.r.o. – dermatológ, chirurgia kostí, CT
Sv.Cyrila a Metoda 7 010 08 Žilina
recepcia@vetklinikazilina.sk ; 041/7645645 ; 0903 944333; https://www.vetklinikazilina.sk/

Veterinárna nemocnica Anima – dermatológia
Pracovisko Žilina, Dolné Rudiny 15D, 010 01 Žilina
info@anima.sk , 041 29 01 600
Pracovisko Martin, Bottova 18, 036 01 Martin
info@anima.sk , 0917 509 872, https://www.animavets.sk/