O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001605272
Bonitácia


Bonitácia je dôležitým chovateľským nástrojom, ktorý slúži k selekcii a uchovneniu a
prispieva k zvyšovaniu úrovne chovu jednotlivých plemien psov.

Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z podmienok zaradenia sučky alebo psa do chovu. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci, ktorí splnili podmienky podľa chovateľského poriadku SK CKCHS klubu.*****

Chov oboch v klube združených plemien je kontrolovaný.
Pre kontrolovaný chov sa vyžaduje:

a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode
b) dosiahnutie vekovej hranice 15 mesiacov
c) úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom chovný najskôr vo veku 12 mesiacov (horná hranica nie je obmedzená) a prideleným bonitačným kódom
d) absolvovanie minimálne jednej výstavy a to Špeciálnej alebo Klubovej výstavy SCKCHSK, alebo dvoch iných výstav so zadávaním CAC SR v triede mladých, strednej, otvorenej alebo šampiónov so získaním známky minimálne veľmi dobrý pre psov aj sučky pred bonitáciou.

Povinné zdravotné vyšetrenia pred bonitáciou
Pokiaľ chete pristúpiť k bonitácii - uchovneniu , je nutné postupovať podľa Ozdravného programu SK CKCHS klubu platného od 23.3.2024 s prechodným obdobím do 31.12.2024
Testy a vyšetrenia je potrebné absolvovať u veterinárov a v laboratóriach, ktorí majú platné certifikáty k týmto vyšetreniam, prípadne sú schválení klubom.Srdce - ochorenie mitrálnej chlopne - /MVD/
(zoznam špecialistov kardiológov na SK + certifikát)

*****

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie srdca: Pred bonitáciou vyšetrenie posluchom, vyšetrenie Dopplerom vo veku 24 mesiacov a v 4. a 6. rokoch veku, ak je používaný v chove. Využitie tzv. semafora po vzore UK ako odporučenie pre chov. Použiť tlačivo v jazykoch SK a EN.vyšetrenie minimálne 1x za život po 1 roku veku

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie patelly: v chove nemožno použiť psov s horším výsledkom ako 2/2
Vyšetrenie treba absolvovať pred prvým párením, avšak nie skôr ako v 12. mesiaci. Jedinec 2/2 sa môže páriť iba s jedincom 0/0. Jedinec 2/2 musí vo všetkých ostatných vyšetreniach dosahovať výborné výsledky.


Dedičné očné vady - /DOV/

*****
vyšetrenie minimálne 1x za život po 1 roku veku

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie očí:
Oftalmologické vyšetrenie pred prvým párením, resp. aspoň raz za život. Použiť ECVO certifikát alebo certifikát klubom akceptovaného veterinárneho oftalmológa.vyšetrenie 1x za život

Pre chov a uchovnenie je povinné vyšetrenie na EFS/CC/DE - treba absolvovať pred bonitáciou, pokiaľ jedinec nie je čistý po predkoch. Párenie prenášača je možné len s čistým jedincom.

odporúčaný MRI scan

Pri klinických prejavoch naznačujúcich CM a SM bude použitie v chove možné až po predložení výsledkov MRI scanu.  Rovnako doložiť povinný scan MRI už u chovných jedincov, ak sa klub dozvie alebo mu bude oznámené ochorenie u potomkov daného spojenia, inak pozastaviť vydávanie krycích listov. Jedinec s nálezom CM/SM bude môcť byť použitý v chove podľa schváleného breeding protokolu. Splnenie podmienok musí doložiť žiadateľ o krycí list.  


Dysplázia - DBK, DLK

*****
odporúčané vyšetrenie 1x za život

*****

Zápis bonitačného kódu do PPP jedinca potvrdzuje po úspešnej bonitácii člen bonitačnej
komisie. Následne musí majiteľ jedinca poslať originál PPP na Plemennú knihu Slovenského
poľovníckeho zväzu so žiadosťou o zápis jedinca do registra chovných jedincov. Až potom sa
jedinec stáva chovným.
Chovnosť sučiek končí dňom dovŕšenia 8 rokov veku (sučka môže byť párená pred dovŕšením
tohto veku). Predĺženie chovnosti sučky je možné na základe výnimky, ktorú udelí výbor klubu. O
výnimku žiada chovateľ písomne. Chovnosť psov nie je vekom obmedzená.


**************

Bonitačný poriadok SK CKCHS klubu


/platný od 25.3.2023/

**************

Bonitačný kód
CAVALIER KING CHARLES ŠPANIEL

aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002
pôvodný kód

Bonitačný kód platil
od roku 1998 až do 21.4.2002

**************

Chrup psa


kompletný chrup dospelého psaPovolené typy zhryzu pre uchovnenie u kavalieraAj takéto zúbky sa nájdu pri bonitácii.
Perzistentný mliečny chrup u mladého psa - je nutné mliečne zuby vytrhnúť.

*****

Bonitačný kód
KING CHARLES ŠPANIEL


aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002