O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001577384
Srdce - ochorenie mitrálnej chlopne - /MVD/
(zoznam špecialistov kardiológov na SK + certifikát na vyšetrenie srdca)

Ochorenie mitrálnej chlopne je jedným z najčastejších ochorení srdca psa a je zároveň hlavnou príčinou predčasného úhynu mnohých psov. MVD je tak časté, že prakticky u všetkých plemien psov existujú dôkazy o tejto chorobe, pokiaľ žijú dostatočne dlho. Ale u mnohých psov toto ochorenie neovplyvní kvalitu ich života. U niektorých plemien psov je však toto ochorenie častejšie a nastupuje v mladšom veku. U niektorých malých plemien psov, kedy môžu byť patologické zmeny an srdcovej chlopni rozsiahle a výsledkom je veľmi hlasný šelest, často nie sú viditeľné ťiadne nepriaznivé následky a tieto psy môžu žiť do vysokého veku. Dôležitou otázkou pre veterinárnu kardiológiu je dôvod, prečo u rôznych plemien psov s rovnako vážnymi patologickými zmenami srdcovej chlopne dochádza k úplne odlišnej progresii ochorenia?

Cavalier King Charles Spaniel patrí medzi plemená, u ktorých je známa dedičná predispozícia na tzv. dyspláziu mitrálnej chlopne.
Proces, akým sa rozvíja degeneratívne ochorenie mitrálnej chlopne (mitrálna insuficiencia, skratka MI), od jej nemanifestného štádia, až po zlyhanie srdca v rôznom stupni závažnosti, sú dnes známe nielen odbornej, ale aj chovateľskej verejnosti. Už menej sa v našich podmienkach akcentuje rozdiel medzi zdiagnostikovaním poškodenia chlopne (šelest) a prvými známkami rozvíjajúceho sa zlyhávania srdca. Medzi spomenutými dvoma udalosťami môže uplynúť niekoľko rokov, počas ktorých poškodený obehový systém defekt kompenzuje a organizmus nevykazuje patologické zmeny. Počas bezpríznakového obdobia je možné (nie však vždy hneď nevyhnutné) ovplyvňovať zaťaženie srdcového svalu látkami určenými na reguláciu tlaku krvi, znižovanie objemu kolujúcej tekutiny v tele, alebo ich vzájomnou kombináciou.

Zlyhanie srdca, navzdory časovým a finančným obetiam majteľa, spojenými s pravidelnou aplikáciou liečiv, nemožno odvrátiť a žiaľ, skôr či neskôr sa tento zhubný proces začne. Prvé štádia s nebadateľnými, alebo len ťažko postrehnuteľnými príznakmi okolie nealarmujú, až neskoršie štádia zlyhania, sprevádzané kašľom a dýchavičnosťou sú natoľko zrejmé a znepokojujúce, že majiteľa privedú na konzultáciu stavu ku ošetrujúcemu veterinárnemu lekárovi. Je na mieste zdôrazniť už spomenutú skutočnosť, že aj napriek uprimnej snahe o “preventívnu” liečbu v štádiu bez príznakov, ku zlyhaniu žiaľ, zákonite jedného dna dôjde. Dĺžka časového intervalu od vzniku, po posledné, neriešiteľné štádium zlyhania srdca, je ovplyvnená mnohými faktormi, križovatkou je však práve začiatok prvého štádia, kedy napriek nie výrazne manifestovaným príznakom dochádza ku závažným zmenám v schopnosti srdcového svalu vykonávať svoju prácu a následne ku širokému rozvoju patologických zmien v organizme. Vtedy nastáva čas na aplikáciu ďalšej skupiny liečiv, pôsobiacich už priamo na srdcový sval, s cieľom upraviť schopnosť srdcového svalu podávať nutne požadovaný výkon počas čo najdlhšieho obdobia.

Praktická diagnostika prvého štádia zlyhania srdca je odvodená od diagnostiky zmien v pomeroch normálnych pľúc, ich prekrvenia, vzdušnosti a schopnosti okysličovať obiehajúcu krv. Nenahraditeľnou úlohou je spolupráca majiteľa s veterinárnym lekarom, nakoľko najcennejším pozorovaním je zaznamenanie zvýšenej frekvencie dychu počas pokoja (spánok) a zvýšenie pokojovej frekvencie srdcového úderu. Oba signály predchádzajú fenoménu tzv. „vody na pľúcach“ (pľúcny edém, opuch), ktorý diagnostikuje veterinár pri posluchu pľúcneho pola fonendoskopom. Edém pľúc charakterizuje typicky pukavý zvuk na pľúcach, na rozdiel od ľudí, nie je možné takto diagnostikovať jeho najskoršie štádia, nakoľko u psa je neuskutočniteľná požiadavka na zadržanie dychu a následný hlboký nádych. Vhodnejšou metódou je RTG pľúcneho pola, kedy je možné zaznamenať aj najjemnejšie odchýlky v charaktere pľúcneho tkaniva.
Ďalšie zobrazovacie metódy: EKG, Echokardiografiu a Dopplerovské USG, sú viac využívané pri prvotnom diagnostikovaní MI, pri monitorovaní nasledujúcich štádií zlyhania srdca, úprave medikácie a určovaní prognózy vývinu zlyhania, nakoľko ich bežnému používaniu pri diagnostike počiatočného štádia braní finančná náročnosť vyšetrení. Reálnemu zlyhaniu totiž môže predchádzať niekoľko „falošných poplachov“, kedy objektívne ku patologickej zmene obehových pomerov nedošlo a vyšetrenie sa po čase musí zopakovať.

Nádejnými sa z tohto hľadiska javia diagnostické sady na určovanie hladiny špecifických srdcových hormónov v krvi, ktoré sa v prípade zlyhania tvoria v srdcovom svale vo zvýšenej miere a tak signalizujú jeho poškodenie. Frekvencia podrobných vyšetrení echokardiografom, dopplerom a RTG je tak znížená na minimálnu nutnú mieru. Na rozdiel od prvej generácie testov, voči ktorým sa zdvihla vlna nedôvery, dnešné testy druhej generácie vykazujú pomerne vysokú spoľahlivosť (senzitivitu 85% a špecificitu 90%), stresové zaťaženie zvieraťa je minimálne a vykonať ho možno kdekoľvek. Diagnostika spočíva v odbere krvi zo žily, jej spracovania a odoslania na špecializované pracovisko. Porovnanie finančného zaťaženia majiteľa v súvislosti so zobrazovacími technikami aj v našich pomeroch vyznieva výrazne v prospech spomenutej metodiky.

Posledné roky výskumu priniesli mnoho nového pre diagnostiku a liečbu srdcových ochorení psov a našťastie, väčšia časť výsledkov vedeckej prace nachádza praktické uplatnenie aj v našich podmienkach. Majiteľom chorých psov to ponúka čoraz dlhší a kvalitnejší spoločne prežitý čas.

Jedným z dôležitých krokov, ktoré pre plemeno, ale aj pre konkrétneho jedinca môže spraviť chovateľ a aj majiteľ, je kardiologické vyšetrenie u špecialistu. Návštevu u odborníka si nechajte potvrdiť na certifikát, ktorý si môžete stiahnuť z webovej stránky tu . Certifikát vytlačte pre každého psíka 2x, pričom jedna kópia je pre vás, druhú zašlite na adresu poradcu chovu.
Certifikáty môžu potvrdzovať len veterinári odporúčaní klubom..

Zoznam špecialistov, odporúčaných klubom:

meno: pracovisko: adresa: telefonický kontakt:
MVDr. Jozef Fico Klinika MVDr. Jozef Fico Na vrátkach 13, Bratislava 02/64461794
MVDr. Peter Mláka Klinika Ejmy Školská 60, Bojnice 046/5430 623
MVDr. Roman Ruttkay veterinárna ambulancia Š.Fidlíka 19 - Trnava 0904 913 269
MVDr.Noomanová Nadia Klinika FG Vet s.r.o. Trnava Zavarská cesta 11. Trnava 033/5501609