O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001605313
Dôležité dokumenty

Dôležité upozornenie pre chovateľov – povinné čipovanie psov od 1.11.2011
Žiadosť o registrovaný názov chovu psov akt.1.2.2024 /pôvodne názov chovateľská stanica/
ŽIADOSŤ Registrácia chovateľskej činnosti pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu / RVPS - podľa vyhlášky SR č. 283/2020 platné od 15.10.2020
OHLÁSENIE začatia/ prerušenia/ skončenia/ činnosti pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu / RVPS - podľa vyhlášky SR č. 283/2020 platné od 15.10.2020
   
Zápis importovaného jedinca
Postup pri zapisovaní importovaného jedinca do SPKP
Zápis importovaného jedinca – potvrdenie od veterinára (akt. 14.4.2022)
Žiadosť o vydanie exportného preukazu o pôvode psa (akt. 20.4.2022)
Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti
Prihláška na zápis vrhu (akt. 20.4.2022)
Čo treba priložiť k prihláške na zápis vrhu akt 23.11.2015
Žiadosť na vystavenie prílohy k preukazu o pôvode psa
Žiadosť o vydanie duplikátu preukazu o pôvode psaPrihláška na zápis šteniat /25.1.2019/

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniat) na adresu SPZ!
V prípade krytia zahraničným psom treba priložiť aj čitateľnú obojstrannú kópiu jeho PP!
V prípade, že majiteľ chovnej suky a majiteľ chovateľskej stanice nie sú totožní, priložte k prihláške na zápis šteniat zmluvu o postúpení práva chovu.

K prihláške priložte fotokópiu členského preukazu SPZ (riadneho alebo kolektívneho člena)!
Pri získaní nových titulov a ocenení z výstav a skúšok priložte k prihláške na zápis šteniat fotokópiu PP s týmito zmenami a súpis titulov s doloženými fotokópiami dokladov!ZMENA od 1.2.2012

od 1.2.2012 vstúpila do platnosti Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 13. januára 2012 o identifikácii a registrácii spoločenských zvierat. Na základe tejto vyhlášky nám vyvstala povinnosť čipovania všetkých šteniat najneskôr do ôsmich týždňov veku. V praxi to znamená, že sa výrazne mení procedúra vystavovania preukazov o pôvode psa. Vypísanú prihlášku na zápis šteniat zoberiete spolu s celým vrhom k veterinárnemu lekárovi, ktorý vám šteňatá očipuje, nalepí ku každému menu šteňaťa jednu z nálepiek, ktoré prináležia k čipu, ktorý mu implantoval a následne vám potvrdí, že šteňatá očipoval a uvedie dátum čipovania. Takto vyplnenú prihlášku mi nachystáte ku kontrole vrhu, čiže túto procedúru absolvujete v cca. 7. týždňoch veku šteniat. Pripravenú prihlášku na zápis šteniat od vás preberiem a doručím na Plemennú knihu. Až potom budú šteňatám vystavené rodokmene. Samozrejme, je možne čipovať aj šteňatá mladšie ako 7 týždňov, ale to príliš neodporúčam.

„Prihláška na zápis vrhu“

Tetovanie už nie je povinné. Šteňatá môžete nechať aj otetovať, ale to je možné, až keď vám prídu PP z Plemennej knihe, kde bude tetovacie číslo uvedené.

Viera Stloukalová

Poradkyňa chovu SCKCHSk