O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001395141
Luxácia pately (LP)

1 - Patella, 2 - Femur, 3 - Patellárny väz, 4 - Tibiálna drsnatina, 5 - Mediálna luxácia patelly, 6 - Laterálna luxácia patelly


Čo je luxácia pately?


Luxácia (vyskakovanie) pately (jabĺčka) je ortopedická vada, pri ktorej jabĺčko v kolennom kĺbe opustí svoju normálnu polohu v kladke (žliabku), ktorá je v strede koncovej časti stehennej kosti. Jabĺčko sa potom nachádza na vnútornej, alebo vonkajšej strane stehennej kosti.
Podľa toho hovoríme o luxácii mediálnej (smerom dovnútra), alebo luxácii laterálnej (smerom von).
Na jednom kolene jabĺčko väčšinou jabĺčko vyskakuje len jedným smerom, ale sú prípady, keď vyskakuje oboma smermi. Jedinec môže mať postihnuté obe kolená, alebo len jedno. Je to vada, ktorá sa netýka len kolenného kĺbu. Je oveľa komplexnejšia. U zvieraťa, ktoré má stavbu končatiny inú, ako je "zdravé", vznikajú sily, ktoré jabĺčko vychýlia do nesprávnej polohy.
Je to spôsobené viacerými faktormi:
- malá hĺbka kladky stehennej kosti
- malá výška jej hrebeňov
- deformita stehnovej kosti
- zmenená poloha štvorhlavého svalu stehna oproti stehennej kosti
- zmenená poloha hrboľa holennej kosti, na ktorý sa upína hlavný jabĺčkový väz
- deformita holennej kosti a voľnosť mäkkých kĺbnych štruktúr (kĺbneho púzdra, postranných väzov kolena). 

To, že jabĺčko vyskakuje je spôsobené väčšinou kombináciou viacerých faktorov. Závažnosť postihnutia je daná mierou deformít, ktoré luxáciu spôsobujú.Podľa príčiny vzniku rozdeľujeme luxáciu pately na:
  • dedičnú /vrodená/
  • traumatickú

Dedičná luxácia pately je podmienená geneticky, tzn. predispozícia k tomuto ochoreniu sa dedí a postihnutí jedinci by v žiadnom prípade nemali byť používaní k ďaľšiemu chovu. Najčastejšie se s mediálnou (vnútornou) vrodenou luxáciou stretávame u malých a trpasličích plemien, medzi ktoré patria aj plemená Cavalier a King charles španiel. Dedičnou laterálnou (vonkajšouí) luxáciou pately sú naopak častejšie postihnuté veľké a obrie plemená psov.

Traumatická luxácia pately je spôsobená zranením, u psa najčastejšie autoúrazy, pády z výšky a bitky medzi psami, kedy dochádza k mechanickému poškodeniu tkaniva, ktoré patelu fixuje v anatomickej pozícii. Tento druh luxácie nemá plemennú ani vekovú predispoíciu, frekvencia výskytu je výrazne nižšia, než u dedičnej luxácie.


Aké problémy luxácia pately spôsobuje?

Pes postihnutý luxáciou pately 2. stupňa a vyššie, má obmedzenú schopnosť odrazu z panvovej končatiny. Pes niekedy nosí končatinu vo vzduchu, pretože keď jabĺčko skočí do nesprávnej polohy, nevie vystrieť koleno. Niektorí jedinci krívajú, niektorí majú len zmenený postoj končatiny (hlavne jedinci s 3.a 4. stupňom). Zvieratá u ktorých patela luxuje a vracia sa späť do normálnej polohy môžu mať vo vyššom veku artrotické zmeny v kolennom kĺbe, pretože vyskakovaním jabĺčka je poškodzovaná kĺbna chrupavka jabĺčka a hrebeňa kladky stehennej kosti. Artróza spôsobuje krívanie a bolesť. Psi s mediálnou luxáciou (smerom dovnútra) sú náchylní na roztrhnutie predného skríženého väzu v kolennom kĺbe. Sú však aj jedinci, ktorí s touto vadou prežijú celý život bez toho, aby to niekto vedel. Je to pravdepodobne aj preto, že väčšinou sa táto vada vyskytuje u plemien, ktoré nie sú pracovne využívané a teda nie sú obvykle vystavené väčšej fyzickej záťaži.

Aké sú stupne luxácie pately?
Uvádzaná je 4.(resp. 5.) stupňová stupnica závažnosti luxácie pately.

Stupeň 0 – jabĺčka sú pri akomkoľvek postavení končatiny v normálnej polohe a nie je možné ich ani manuálnym tlakom vyluxovať. Toto je ideálny stav – stabilné jabĺčko v normálnej polohe.

Stupeň 1 – jabĺčko dokážeme manuálnym tlakom pri vystretom kolene vyluxovať, ale po uvoľnení tlaku sa ihneď vráti do pôvodnej polohy. Pri manipulácii s končatinou (ohnutie, vystretie kolena, vnútorná a vonkajšia rotácia predkolenia) jabĺčko spontánne neluxuje. Títo jedinci nemajú závažné deformity panvovej končatiny a ani nemajú žiadne ťažkosti.

Stupeň 2 – jabĺčko dokážeme manuálne vyluxovať, po uvoľnení tlaku sa patela spontánne do normálnej polohy nevráti. Pri manipulácii s kolenom jabĺčko spontánne vyskakuje, ale sa aj vracia do normálnej polohy. Takíto psi už často majú ťažkosti. Niekedy nosia končatinu vo vzduchu (hopsajú po troch), nevedia sa niekedy z postihnutej končatiny odraziť a niekedy krívajú. Sú prítomné mierne deformity postihnutej končatiny.


Stupeň 3
– jabĺčko je väčšinu času vyluxované, či už v stoji, alebo pri manipulácii s končatinou. Dá sa ale manuálnym tlakom dostať do normálnej polohy. Deformity končatiny sú stredne ťažké. Títo psi majú často obmedzenú funkčnosť panvovej končatiny, ale niekedy paradoxne ani nekrívajú, ani končatinu nenosia vo vzduchu (nehopsajú), pretože patela je fixovaná (hoci v zlej polohe).

Stupeň 4 – jabĺčko je trvale luxované, nie je možné ho ani manipuláciou dostať do normálnej polohy. Deformity končatiny sú ťažké a funkčnosť panvovej končatiny výrazne obmedzená. Mnohí takíto psi nemusia krívať, ale postoj končatín je zmenený – kolená sú veľmi pokrčené, predkolenia rotované dovnútra a päty smerujú do strán.
Uvedená stupnica nie je dokonalá, pretože existujú aj určité medzistupne. Počas života sa môže stupeň postihnutia meniť, väčšinou zhoršovať (napr. zo stupňa 2, na stupeň 3).


Ako sa robí vyšetrenie na luxáciu pately?
Vyšetrenie kolenných kĺbov na luxáciu pately sa robí klinicky. To znamená, že pes sa vyšetrí v pohybe (v kroku, kluse), kolená sa prehmatajú v stoji a potom sa s končatinou manipuluje a sleduje sa postavenie jabĺčka aj pri pokusoch o manuálne vychýlenie z polohy, keď zviera leží na boku, alebo na chrbte. Nie je nutné žiadne prístrojové vybavenie (napr. RTG) a nie je potrebná ani anestézia, alebo sedácia zvieraťa (len u veľmi nespolupracujúceho jedinca). Je to teda vyšetrenie nenáročné, nezaťažuje zviera a ani veľmi nezaťaží peňaženku majiteľa. Mal byť ho byť schopný urobiť každý veterinárny lekár, ktorý má odbornú kvalifikáciu k ortopedickým vyšetreniam.

Terapia
Liečba pri ľahších stupňoch luxácie je medikamentózna, doporučuje sa podávanie prípravkov s obsahom glukosaminu, chondroitinu, kolagénu a MSM (methylsulfonylmethan). Omedzujú vznik osteoartrózy.
Pri ťažších stupňoch luxácie pately s výraznými klinickými príznakmi je liečba chirurgická. K dispozícii je viacerov operačných metód, postup je individuálny a závisí od stupňa luxácie a rozsahu pridružených zmien.

Prevencia
Nezaraďovať do chovu jedince s vyšším stupňom luxácie pately.
Kedže ochorenie má dedičný základ, prevencia by mala spočívať hlavne v eliminácii postihnutých jedincov z chovov. Nevyšetrovaním je toto ochorenie stále viac a viac zavádzané do chovov.
Slovenský Cavalier a King Charles španiel klub vyšetrenie na luxáciu pately svojím chovateľom nenariaďuje. Toto vyšetrenie však doporučujeme jedincom absolvovať u certifikovaných veterinárov pred bonitáciou.

V prípade, že chovný jedinec, ktorému bol diagnostikovaný nález pately 2/0 a má hotové ostatné vyšetrenia, ktoré v plemene sledujeme /srdce, oči, EFS, CCS/ s negatívnym výsledkom, je možné ho použiť v chove zo spojením chovného jedinca s výsledkom patelly 0/0.

použité materiály spoločnosti Alavis, MVDr. P.Zubrický, MVDr. M.Petrík,
spracovala Petra Lackovičová 2023
Jedným z dôležitých krokov, ktoré pre plemeno, ale aj pre konkrétneho jedinca môže spraviť chovateľ a aj majiteľ je vyšetrenie u špecialistu.

Zoznam certifikovaných posudzovateľov luxácie pately spdd